16/08/2021 15:15
Xem với cỡ chữ

Công văn triển khai công tác xử lý thu hồi nợ trong thời điểm dịch bệnh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ giao kế hoạch tín dụng năm 2021. Tổng Giám đốc, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý thu hồi nợ NHPT vừa ban hành công văn 1435/NHPT-XLN chỉ đạo triển khai công tác thu hồi xử lý nợ của NHPT, nội dung chính như sau:
Đối với Các đơn vị tại Hội Sở chính:
Phối hợp với các Chi nhánh và các đoàn công tác rà soát lại tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh, tài sản bảo đảm của khách hàng vay vốn, đề xuất biện pháp thu hồi nợ phù hợp: tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ, tổ chức xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
Đối với các Chi nhánh NHPT:
Giám đốc Chi nhánh tổ chức phối hợp với các ban nghiệp vụ và đoàn công tác báo cáo đề xuất biện pháp thu hồi nợ vạy đối với từng khoản nợ theo yêu cầu của ban nghiệp vụ.
Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức việc đôn đốc thu hồi nợ, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ và giảm nợ xấu theo kế hoạch được Hội đồng quản trị giao.
Báo cáo cụ thể nguyên nhân của từng khoản nợ xấu mới phát sinh và đề xuất biện pháp hạn chế nợ xấu phát sinh mới trong các tháng cuối năm 2021.
Đối với Đoàn công tác thu hồi nợ được thành lập theo Quyết định của Tổng Giám đốc:
Trưởng Đoàn công tác chủ động phối hợp với Giám đốc Chi nhánh, trưởng phòng nghiệp vụ để xuất lịch công tác tại Chi nhánh. Trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội, các đoàn công tác chủ động nghiên cứu hồ sơ tài liệu các khoản nợ xấu, nghiên cứu các báo cáo thu hồi nợ, báo cáo tài sản bảo đảm tiền vay... đề xuất biện pháp xử lý để triển khai các công tác xử lý thu hồi nợ ngay sau khi hết giãn cách xã hội.
Đối với thành viên Ban chỉ đạo xử lý thu hồi nợ: 
Phối hợp, đôn đốc Giám đốc Chi nhánh, Trưởng các Đoàn công tác của Trụ Sở chính (theo phân công công việc phụ trách) tổ chức thực hiện nhiệm vụ xử lý thu hồi nợ; trên cơ sở báo cáo đề xuất của Chi nhánh và Trưởng Đoàn công tác của Trụ Sở chính, Thành viên Ban chỉ đạo tổng hợp (định kỳ hoặc đột xuất) báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo tình hình thực hiện nhiệm vụ xử lý thu hồi nợ tại các Chi nhánh và đề xuất các giải pháp thực hiện.
Tổng Giám đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Lãnh đạo NHPT xem xét, giải quyết./.
VH
Tìm theo ngày :

Khách online:414
Lượt truy cập: 12853866